Text/HTML

کمينه


 چشم انداز  و اهداف شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه


. افزايش در آمد با اجراي صحيح پروژه هاي تامين آب و جمع آوري دفع فاضلاب 

.بهره گیری از کلیه شیوه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان 

بهبودکنترل و نظارت در سیستمهای مدیریتی و عملیاتی با استفاده از فن آوری جدیدی در راستای دستیابی به وضعیت اصلاح الگوی مصرف و 

 .حفظ جایگاه و منزلت شرکت در اذهان با اجرای پروژه های مختلف با کیفیت 

.ارتقاءمستمر کیفیت عرضه خدمات به مشترکین با رعایت استاندارد کیفی در اجرای پروژها 

. رعایت استانداردهای کیفی در اجرای پروژه ها و خدمات آبرسانی و برقراری نظامهای بازرسی فنی جهت استفاده صحیح از اعتبارات 

.بهره گيري از عامل صرفه جويي  در منابع  موجود 

.دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی 

.دسترسی و بهره مندی کامل جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی