تحقیقات و بهره وری   »   سيستم های نوين مديريتی   »   EFQM

Text/HTML

   کمينه

اجراي خودارزيابي براساس مدل تعالي EFQM


 

مسير تعالي سازماني مسيري براي ايجاد توازن بين رضايتمندي کليه ذينفعان شامل مشتريان، کارکنان، سهام داران، جامعه و ... مي باشد.

 

ضرورت پیاده سازی خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی  :

 

1-   عدم شناخت سازمان از نقاط قوت و نیز نواحی قابل بهبود

 

2-   مشکلات و دغدغه های پیشروی سازمان در راستای رسیدن به چشم انداز و رقابت در صنعت

 

3-   کاهش کیفیت تصمیم گیریها بدلیل عدم اشراف مدیران ارشد به تمامی فرایندها و وظایف جزیی سازمان

 

4-   عدم امکان مشاهده و نظارت مستقیم تمام فعالیتها از سوی مدیران ارشد

 

5-   فقدان انسجام در فعالیتهای گذشته

 

6-   نبود سیستمی  جهت حداکثر کردن مشارکت کارکنان

 

7-   نبود سیستمی جهت استفاده از تجارب بهترینها

 

      8-ارتقاء فرایندهای مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

 

نتایج حاصل از پیاده سازی سیستم و عملیاتی نمودن پروژه های بهبود

---------------------------------

Download : PDF :370KB