جستجوی اخبار
اخبار

  

منتشر شده در تاریخ 1391/05/04
1-حضوربه موقع در محل کار و خودداری از ترک محل کار در زمان شیفت کاری. 2- پاسخگوئی به تمامی ارتباطات تلفنی مردمی واصله به مرکز سامانه  15...

[ادامه مطلب...]