معاونت ها   »   معاونت منابع انسانی و پشتیبانی   »   شرح وظایف

Enter Title

   کمينه

 


   

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت آبفار استان کرمانشاه

 

 پیمان رضایی                                                                                   

 تحصیلات :  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 سابقه کار : 20 سال 

 پست الکترونیکی poshtibani@abfar-ks.ir

 

 

  

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 

 

          آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

 

 

        برنامه ريزي توسعه منابع انساني ، تحليل وضعيت موجود و تعيين نيازمنديها و بهبود تركيب نيروي انساني

 

 

          نظارت بر اجراء کلیه قوانین و مقررات و دستور العملهای ذیربط اداری ومالی

 

 

         ايجاد و استقرار سيستم هاي مناسب اداری و مالي در سطح شركت

 

 

          اجراي ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت

 

 

         تدوين و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي كاركنان و واحدها

 

 

        نظارت بر نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي

 

 

          برنامه ريزي ونظارت مستمربراجراي امور بهداشتي، ايمني، حفاظت و ايمني كار، رفاهي وسايرخدمات عمومي مربوط در شركت

 

 

   تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان و بلند مدت و برنامه هاي جامع منطقه اي استان با مشاركت واحدهاي ستادي و واحدهاي تابعه و پيگيري تا مرحله تصويب و ابلاغ آن

 

 

         نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات تحليلي از عملكردها

 

 

          همكاري در تهيه و تنظيم بودجه شركت

 

 

          تهيه وتنظيم و پيگيري ارائه موافقت نامه هاي مربوط بـه بـودجه سالانه شـركت

 

 

          همكاري درانجام اقدامات لازم به منظوراخذتخصيص اعتبارات جاري وعمراني وارزي وسايرمنابع ازسازمانهاي ذيربط

 

 

    نظارت مستـمر بـر اجـراي صحيح اعتبارات مصـوب بودجه هاي جاري و عمـراني در سطح شركـت  در چارچوب دستور العمل هاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات لازم

 

 

          اجراي قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و سيستم هاي مالي مصوب در سطح شركت

 

 

    تهيه و تنظيم و ارائه گزارشات مالي لازم از جمله تراز نامه منتهي به پايان سال مالي و حساب سود و زيان و صورت مغايرت با بانكها ساير گزارشات مالي و مورد نياز

 

 

         تجزبه وتحليل عملكردهاي مالي بر اساس گزارشات ادواري و موردي

 

 

          اقدام به انبار گرداني و تهيه و تنظيم و ارائه بموقع گزارشات لازم

 

 

          اقدام به اصلاح حسابهاي شركت پس از گزارشات سازمان حسابرسي به مجمع عمومي

 

 

        اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نظام مورد عمل شرکت

 

 

     اقدامات لازم جهت اعمال كنترل هاي اداری مالي در سطح شركت و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه زير مجموعه و ارائه گزارشات لازم از عملكرد آنها

 

 

     برنامه ريزي و اقدام لازم در جهت خريد و تامين اقلام مصرف شدني ، لوازم ، تجهيزات و  بر اساس درخواستهاي ارائه شده و مجوزهاي صادره با رعايت قوانين ، مقررات و دستور العملهاي ذيربط و نظارت بر توزيع صحيح آنها در واحدهاي ذيربط

 

 

    انجام کلیه امور پرسنلی شامل تهیه و صدور احکام پرسنلی، ترفیع، انتصاب، نقل وانتقال، مرخصی، اجرای مقررات بازنشستگی در چارچوب وظائف محوله

 

 

          پيگيري امور مربوط به بازنشستگي و مستمري بگيران شركت

 

 

          انجام امور مربوط به مرخصی و ورود و خروج کارکنان

 

 

         برنامه ريزي و انجام اقدامات مورد لزوم جهت ترويج امور رفاهي و ورزشي كاركنان شركت

 

 

          برنامه ريزي و اقدامات لازم در امور ترابري و حمل و نقل

 

          انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق

 

Download : PDF : 400 KB